• Regulamin

Regulamin Sklepu Intenetowego Psiepyszne.eu

§ 1 

Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników sklepu internetowego Psiepyszne.eu oraz zasady jego funkcjonowania.

§ 2

Usługodawcą/Sprzedawcą jest - Łukasz Siwek "Kociołek" z siedzibą w Niepołomice, ul. Wielicka 55, 32-005 Niepołomice, NIP:6832003489, REGON: 364023789, e-mail: kontakt@psiepyszne.eu. Działający na podstawie pozwolenie Państwowego Inspektoratu Weterynarii numer 12018301. 

§ 3

Definicje

 • Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Dostawa - oznacza czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, produktów określonych w zamówieniu.
 • Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie wykonywania dostawy produktów.
 • Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
 • Formularz zamówienia – usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.
 • Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta.
 • Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży z Usługodawcą. 
 • Konsument - osoba fizyczna, zawierająca z Usługodawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, 
 • Konto – usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.
 • Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest adresem poczty elektronicznej Klienta.
 • Newsletter - oznacza Usługę Elektroniczną, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, Sklepie Internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail za zgodą Klienta.
 • Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą.
 • Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 • Rejestracja - oznacza czynność wykonywaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego
 • Sprzedawca - Łukasz Siwek "Kociołek" z siedzibą w Niepołomice, ul. Wielicka 55, 32-005 Niepołomice, NIP:6832003489, REGON: 364023789, e-mail: kontakt@psiepyszne.eu
 • Sklep Internetowy - domena pozwalająca na dokonanie zakupu produktów/usług Usługodawcy drogą elektroniczną, dostępna pod adresem internetowym: www.psiepyszne.eu. 
 • Umowa sprzedaży -  umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

§ 4

Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu oraz stworzenia swego Konta. 

Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego psiepyszne.eu pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego, zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić po podaniu pełnych danych adresowych podczas składania zamówienia.

Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem Klienta ze Sklepu Internetowego w celu: utrzymania sesji Klienta, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać Loginu i Hasła, dostosowania i optymalizacji Sklepu Internetowego do potrzeb Klientów, tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu Internetowego, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu Internetowego. Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego.

§ 5

Płatności

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

 Przelewem bezpośrednio na nasze konto:
46 1050 1445 1000 0097 4321 5239
Prosimy wpisać numer zamówienia w tytule przelewu.
Adres: 32-005 Niepołomice, ul.Wielicka 55

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Ceny w Sklepie Internetowym umieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

Klient jest informowany przez Sprzedawcę o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w kwocie wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży.

Usługodawca przesyła faktury drogą elektroniczną na adres Klienta podany przy dokonywaniu zamówienia, na co Klient przystaje.

§ 6

Dostawa

Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Polski.

Odbiór osobisty Produktu przez Klienta nie jest możliwy.

Sposobu dostawy dokonuje klient podczas finalizacji zamówienia.

Zamówiony towar jest dostarczany Klientowi we wskazany w zamówieniu sposób.


Koszty związane z dostawą towarów i obsługą płatności ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca. 

Usługodawca zobowiązuje się do terminowego nadania przesyłki jednak nie odpowiada za ewentualne opóźnienia w dostawie, które nie wynikają z jego winy.

W przypadku wyboru płatności przelewem lub kartą płatniczą zamówienie zostanie przekazane do realizacji po chwili uznania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.

§ 7

Zamówienia

Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. 

Zamówienia można składać poprzez Sklep Internetowy przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 

Klient składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "Do koszyka", pod wybranym Towarem prezentowanym w Sklepie Internetowym. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „Koszyku” sposobu Dostawy, formy płatności, oraz podaniu niezbednych danych teleadresowych, składa zamówienie poprzez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając przycisk „Zamów i zapłać”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak i również o wszystkich dodatkowych kosztach, które musi ponieść w związku z Umową sprzedaży.

Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i go zaakceptować. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do poprawnego złożenia zamówienia

Zaakceptowanie wypełnionego formularza zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamów i zapłać” jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży

Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji, jest potwierdzeniem Sprzedawcy o zawarciu Umowy sprzedaży.

§8

Zwroty 

Ze względu na krótki okres przydatności do spożycia produkty przez nas sprzedawane stanowią wyjątek w rozumieniu  art. 38 pkt 4 ustawy Prawa konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

§9

Reklamacje


Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). Jeśli Klient stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane z podaniem przez Klienta niepełnych lub błędnych informacji w toku składania zamówienia. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą również Przedsiębiorcy o prawach konsumenta.

W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym Regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.

Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało w szczególności: imię i nazwisko, numer zamówienia, adres do korespondencji/adres poczty elektronicznej (e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, datę nabycia Produktu, rodzaj reklamowanego Produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia (zastrzeżenia mogą być udokumentowane zdjęciem dołączonym do wiadomości), żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

Różnice między rzeczywistym wyglądem Produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej www.psiepyszne.eu nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Produktu.

§10

Polityka prywatności i pliki cookies

Szczegółowe informacje odnośnie polityki prywatności, przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies zawarte są w zakładce "Polityka Prywatności".

§ 

Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2022 .

Regulamin jest dostępny dla Klientów na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresem: www.psiepyszne.eu.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie bez podania przyczyny i w każdej chwili.
Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie opublikowania ich pod adresem internetowym: www.psiepyszne.eu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


banner_1215x200A(1).png