• Zwroty i reklamacje

Zwroty

Ze względu na krótki okres przydatności do spożycia produkty przez nas sprzedawane stanowią wyjątek w rozumieniu  art. 38 pkt 4 ustawy Prawa konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

Reklamacje


Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). Jeśli Klient stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane z podaniem przez Klienta niepełnych lub błędnych informacji w toku składania zamówienia. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą również Przedsiębiorcy o prawach konsumenta.

W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym Regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.


Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało w szczególności: imię i nazwisko, numer zamówienia, adres do korespondencji/adres poczty elektronicznej (e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, datę nabycia Produktu, rodzaj reklamowanego Produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia (zastrzeżenia mogą być udokumentowane zdjęciem dołączonym do wiadomości), żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

Różnice między rzeczywistym wyglądem Produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej www.psiepyszne.eu nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Produktu.